Меню
Затвори

Въпроси и отговори

Изкупувате ли земеделска земя?
Да, дейността на Агрион включва управлението на земеделски активи и покупката на земя във всички райони на България. На ваше разположение са брокерите на Агрион в цялата страна, от които може да получите информация за цената и възможностите за активно управление на вашата земя. Компанията вярва, че естественото предназначение на земята е да се ползва за земеделско производство като така се получава и най–висока ефективност. От друга страна инвестицията в земеделието е въпрос на дългосрочно планиране и правилно структуриране. Така че за собствениците на земеделски земи, които нямат намерение да навлизат трайно в този сектор, остава въпросът да отдават под аренда имотите си или да ги предложат за продажба. Първото решение крие в себе си някои рискове – дали ще е коректен арендаторът; дали и как ще се грижи за земята; ще изплаща ли редовно рентите, а продажбата се явява по-сигурната алтернатива, с по–добър финансов ефект. Независимо какво ще изберете, потърсете професионален съвет от експерти с опит и наблюдения върху пазара.
Агрион купува ли гори, овощни градини, лозя и т.н.?
Да, компанията предлага подобна възможност, но всеки имот се разглежда индивидуално.
Ако съм само съсобственик, мога ли да продам земята си?
Когато сте съсобственик в даден имот, имате право да се разпореждате със своята „идеална част” от него – т.е. да я продавате, прехвърляте, ипотекирате и т.н. Дейността на компанията Агрион включва покупката на идеална част от имот, ако тя не е обвързана с дългосрочни договори. Нашите брокери подробно ще ви обяснят процедурата и ще ви съдействат с юридическа консултация какъв е най-добрият вариант в конкретната ситуация.
Мога ли да продам само част от имота си – например 3 дка от цяла нива 9 дка ?
Да, няма ограничения в размера на земята, която да продадете.
Какви документи са ми необходими, ако искам да продам земята си?
В общия случай при продажба на земя са ви необходими документ за собственост (решение на поземлена комисия, нотариален акт или договор за делба), актуална скица на имота и данъчна оценка. Актуална скица на имота може да си извадите от съответната общинска служба по земеделие (ОСЗ), а данъчната оценка – от съответната данъчна служба. Ако собственикът на земята е починал, се налага да приложите и удостоверение за наследници. Документът се получава от общината, където е била последната адресна регистрация на починалия.
Трябва ли да предложа земята за продажба първо на арендатора, който я обработва?
Според Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи нямате задължение да предложите земята за продажба първо на арендатора.
Мога ли да получа рентата/наема от нивата си преди да я продам ?
Да. Агрион Ви предлага такава възможност.
Кога се извършва плащането по сделката?
Агрион изплаща договорената сума в деня на сключване на сделката. Може да получите парите си в брой съгласно ЗОПБ или по банков път.
Какви други разходи ще имам по сделката?
Единствените разходи, които трябва да предвидите, са свързани с подготовката и набавянето на необходимите документи. Всички останали разходи са за сметка на компанията. Брокерите на компанията ще са до вас при всяка стъпка от сделката.
Как мога да продам земя, която съм наследил?
Трябва да си извадите удостоверение за наследници, което да добавите към останалите задължителни документи за продажба на земеделска земя. В случай че сте няколко наследници, останалите също трябва да дадат съгласието си за продажбата пред нотариуса или да ви упълномощят чрез нотариално заверено пълномощно да ги представлявате при изповядването на сделката и да продадете наследствените им дялове.
Може ли АГРИОН да се погрижи за изваждане на необходимите документи по сделката?
Да, представител на Агрион може да извади необходимите документи от ваше име. За целта трябва да подпишете пълномощно. Попитайте нашите брокери как най-лесно може да стане това.
Мога ли да продам земя, която ми е дарена със завещание?
Да, но при сключване на покупко-продажбата сте задължени да представите завещанието, което е вписано по надлежния ред в съда.
В сделката по покупко-продажба трябва ли задължително да участва съпруг/а?
Ако вашата земя е придобита чрез покупко-продажба по време на брака, то при изповядване на сделката пред нотариус трябва да участва и вашия съпруг/а. Същото условие важи и в случаите, когато сте извършили доброволна делба върху наследствен имот по време на брака и в договора за делба е посочено, че някой от другите съделители е получил от вас парично плащане за т.нар. „уравнение на дяловете”. Когато обаче при доброволна делба на наследствен имот, не е имало изплащане на уравнителна сума, то тогава при продажбата на имота не е необходимо съгласието на вашия съпруг/а.
От какво се определя цената на земята?
Ценообразуването на земеделска земя е сложен процес, зависещ от много фактори като например: местонахождение, качество, размер на обработваемата площ, наличието на дългосрочен договор по нея, кредити, свързани с имота и т.н. Влияние оказва цялата икономическа и бизнес среда в България, влиза се предвид и климатичния фактор, който влияе на реколтата от дадена земеделска площ. Всяка икономическа несигурност може да изиграе негативна роля върху цената на вашия актив. В обобщение цената на всеки парцел е строго индивидуална. Затова експертите на Агрион правят подробен анализ конкретно на вашия имот, за да ви предложат най-добрата оферта за покупката му.
Ако получа предложение за няколко имота, които притежавам, мога ли да не продам всички?
Решението как да се разпореждате с притежаваните имоти е изцяло във ваши ръце. Целта на Агрион е да Ви даде пълна информация за предимствата и недостатъците на земеделския актив и съвет как да се възползвате от тях. Ако отправената оферта не Ви удовлетворява, може да отложите решението за продажба например на необработваемите си имоти за по-късен етап.
Договор за аренда
Чрез договор за аренда арендодателят предоставя на арендатора за временно ползване земеделска земя и/или недвижими и движими вещи за земеделско производство срещу определено арендно плащане.
Минималният срок на договора за аренда е пет стопански години. Под “стопанска година” се разбира периода от 1 октомври на текущата година до 1 октомври на следващата година.
Арендно плащане
Цената, която се дължи от арендатора за ползването на арендуваната земя за земеделски цели. То може да се договори в пари и/или в земеделски продукти и е на годишна база.

Контакти

Можете да направите запитване директно към нашия централен офис, по телефон или имейл

Вижте всички брокери
Безплатен телефон
0800 111 66
Имейл
office@agrion.bg
Централен офис
Пловдив, бул. Дунав 5