Menu
Close

Questions and Answers

Мога ли да продам само част от имота си – например 3 дка от цяла нива 9 дка ?
Да, няма ограничения в размера на земята, която да продадете.
Какви документи са ми необходими, ако искам да продам земята си?
В общия случай при продажба на земя са ви необходими документ за собственост (решение на поземлена комисия, нотариален акт или договор за делба), актуална скица на имота и данъчна оценка. Актуална скица на имота може да си извадите от съответната общинска служба по земеделие (ОСЗ), а данъчната оценка – от съответната данъчна служба. Ако собственикът на земята е починал, се налага да приложите и удостоверение за наследници. Документът се получава от общината, където е била последната адресна регистрация на починалия.
Трябва ли да предложа земята за продажба първо на арендатора, който я обработва?
Според Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи нямате задължение да предложите земята за продажба първо на арендатора.
Мога ли да получа рентата/наема от нивата си преди да я продам ?
Да. Агрион Ви предлага такава възможност.

Contacts

You can make an inquiry directly to our head office, by phone or email

View all brokers
Free phone
0800 111 66
Central Office
Plovdiv, Dunav 5 bul