Меню
Затвори

Необходими документи

Тук можете да намерите документите, за да сключите вашата успешна сдека с Агрион.

Документи за собственост
• Нотариален акт;
• Решение за възстановяване на правото на собствеността върху земеделските земи;
• Договор за доброволна делба;
• Съдебно решение за делба;
• Саморъчно или нотариално завещание или завет;
• Постановление от съдебен изпълнител за възлагане на недвижим имот на публична продан;
• Договор за продажба на наследство
• Съдебно решение за обявяване на предварителен договор за окончателен
• Договори за придобиване на имот държавна собственост или общинска собственост
Нотариален акт
Eдин от най-често изпoлзваните титули за собственост е нотариалният акт. Нотариалните актове могат да бъдат два вида - такива, с които се удостоверяват правни сделки - нотариални актове за покупко-продажба, дарение, замяна, прехвърляне срещу задължение за издръжка и гледане и т.н., и констативни нотариални актове. Констативните нотариални актове могат да бъдат издадени въз основа на представени документи и по т. нар. обстоятелствена проверка. С тях само се признава и удостоверява правото на собственост на молителя върху определен недвижим имот, като не се прехвърлят или учредяват вещни права върху недвижимия имот.

Същата правна сила имат и някои нотариално заверени договори, например за доброволна делба и за продажба на наследство.

Договорите за придобиване на имот държавна или общинска собственост също служат за доказване правата на купувача, който впоследствие продава имота. При тях не се изисква нотариална заверка на подписите, а само вписване в Имотния регистър при Агенция по вписванията.

При наследствен имот завещанието заедно с документи за собственост на завещателя доказва собствеността на лицето, в полза на което то е направено.

Доказателство за правото на собственост са и различни съдебни решения: спопогодба за делба, решение за поставяне в дял на един от наследниците на неподеляем имот, решение за обявяване на предварителен договор за окончателен и др.

Ако имотът е получен в резултат на публична продан на имот, постановлението на съдебния изпълнител за възлагане на имота има ролята на документ за придобиване на собствеността върху него.
Решението на поземлената комисия
Решението на поземлената комисия за възстановяване правото на собственост върху земеделски земи (т.нар. решение на поземлена комисия) е сред най-масовите документи за собственост на земеделски земи и отменя необходимостта собственикът или неговите наследници не се снабдяват с нотариален акт. Решения за възстановяване, издадени след 01.01.2001г., следва да са вписани в съответната Служба по вписванията. Ако продавачът не разполага с екземпляр на решението, то може да получи препис от съответната поземлената комисия (Общинската служба по земеделие).
Скица на имота
Скицата на поземления имот е копие от картата на възстановената собственост и отразява състоянието на имота към датата на издаването й съгласно данните в регистъра. Скицата на имота се изготвя от Общинската служба по земеделие в съответният район, в който се намират земеделските земи, а за землищата с влязла в сила кадастрална карта – от Службата по геодезия, картография и кадастър, по писмено искане на собствениците, съда или на други оправомощени органи и заинтересувани лица се издава и заверява скици на поземлените имоти.
Данъчната оценка на имота
Данъчната оценка на имота се издава от съответната данъчна служба по местоположение на конкретния имот и важи само за текущата година. За да бъде издадена данъчна оценка е необходимо да се представи удостоверение за характеристики на имот, който документ се издава от съответната ОСЗ, а ако картата на съответното землище се поддържа от Агенция по кадастъра, от съответната служба по кадастъра.
Удостоверение за наследници
В случай че собственикът по документ за собственост е починал и не е оставено завещание, респ. завет за съотвения имот, предмет на сделката, собственици се явяват неговите наследници по закон. За удостоверяване на наследниците по закон на починало лице се издава Удостоверение за наследници. Удостоверения за наследници се издават от общината, от района или от кметството по последен постоянен адрес на починалото лице. Процедурата започва с подаване на молба – декларация по образец от лице, което има качеството на наследник.В молба-декларацията наследникът посочва наследниците по закон на наследодателя, по негова преценка. Към молба – декларацията се прилага препис от акта за смърт на наследодателя.
Пълномощно за продажба
Всички сделки се изповядват пред нотариус по местонахождение на имотите. При невъзможност продавачът да се яви лично, той може да упълномощи друго лице от негово име да подпише акта за покупко-продажба с нотариално заверено пълномощно за продажба на земеделската земя. В този случай пълномощното е съпроводено с два броя от нотариално заверена декларация чл.264, ал.1 от ДОПК (в нея се декларира, че продавачът няма невнесени данъци по имота) и един брой декларация по чл.25 ал.8 от ЗННД (продавачът декларира семейното си положение към датата на сделката). Валидността на декларациите е до края на календарната година, в която са заверени.

Контакти

Можете да направите запитване директно към нашия централен офис, по телефон или имейл

Вижте всички брокери
Безплатен телефон
0800 111 66
Имейл
office@agrion.bg
Централен офис
Пловдив, бул. Дунав 5