ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ по заместване

Основни отговорности за позицията:
• правилно и своевременно попълва и осчетоводява първични и вторични счетоводни документи;
• извършва текущо отчитане на извършените стопански операции и постъпилите документи и правилно съставя счетоводните статии по сметки;
• следи за правилното съставяне на пръвични и вторични счетоводни документи и за тяхното осчетоводяване;
• участва в инвентаризации на ДМА и НДMА;
• изготвя справки и анализи с цел подпомагане на ръководството при вземане на решения;
• подготвя и предоставя текущи и годишни финансови отчети;
• следи плащанията и финансовите процеси;
• осъществява контакти с представители на финансови, данъчни и контролни органи и институции и съдейства при извършване на проверки и ревизии.

Успешният кандидат притежава:
• висше икономическо образование, специалност “Счетоводство и контрол”;
• стаж по специалността – 3 год;
• добра компютърна грамотност – опит с ERP системи и отлично използване на MS Office;
• умение за работа в екип;
• организираност и аналитичност.

Ние предлагаме:
• работа в отлично организиран екип от професионалисти
• възможност за обучение и професионално развитие и изява във водеща в отрасъла си компания.
• трудов договор и конкурентно възнаграждение


Очакваме Вашите документи (мотивационно писмо, автобиография и актуална снимка) до 20.12.2017г.  на karieri@agrion.bg

Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю. Конфиденциалността на всички кандидатури е гарантирана по смисъла на ЗЗЛД.
Обратно към всички кариери